Online diagnostika třídy

Díky online diagnostice získáte okamžitě komplexní obraz o třídě

Pomocí online dotazníků zjišťujeme komplexní pohled na strukturu třídy z hlediska výskytu různých kategorií chování: kamarádské, nesmělé, nápadné, vlivné, agresivní, vyhýbavé, zbabělé, disciplinované chování a morální.

Mapujeme míru sociálního začlenění žáků z hlediska jejich přijetí, zapojení a bezpečí ve vrstevnické skupině. Dotazníky SOCIOKLIMA nabízí jedinečný výstup v tom, že všechny dotazníky mají dvě úrovně – sebehodnocení a popis projevů chování spolužáků. Jejich analýza zefektivní přístup a zacílení podpůrných opatření.

Jak dotazník vypadá

Dotazníky jsou obrázkové a textové. Obrázkové dotazníky jsou graficky ztvárněny ilustrátorkou Martou Matus. Dotazník žáci vyplňují pouhým kliknutím na zvolený obrázek či výrok, mají možnost doplnit vlastní textový komentář. V jedné části se respondenti zaměřují na složku sebehodnocení, ve druhé na popis chování vrstevníků. Jsou určeny pro žáky od 3. ročníku základních škol až po studenty středních škol.

Co dotazník zjišťuje

Touto ověřenou diagnostickou metodou sledujeme cíle chování žáků a jejich skutečné důsledky. Zjišťujeme nejen rizikové chování, ale i chování, které má prosociální charakter, a je tudíž základem sebeuzdravujícího mechanismu života celé skupiny (třídy). Mapujeme rovněž potenciálně ohrožené jedince, u nichž jsme schopni včas podpořit jejich osobnostní a sociální rozvoj a přispíváme tak ke zdravému rozvoji třídy jako skupiny i žáků jako jednotlivců.

V neposlední řadě lze včas zjistit podpůrné či rizikové faktory života skupiny, a to jak ve vztahu k vrstevníkům, tak i k učitelům a předcházet tak nepříznivému vývoji nežádoucího chování. Pro proces inkluze (a nejen pro něj) lze využít index sociálního začlenění, který měří míru začlenění žáka v dané skupině, případně porozumění důvodům a projevům chování, včetně zacílené – indikované intervence.

Výhody online sociálně-pedagogické diagnostiky

Aktuální nabídka dotazníků

Jaké typy výstupů obdržíte

Názorový profil třídy (NPT) obsahuje neadresné výsledky dotazníkového šetření (bez jmenných údajů žáků), grafický a numerický záznam výskytu sledovaných kategorií chování, doporučení pro další práci se třídou, rámcová doporučení.

Základní diagnostika třídy (ZDT) obsahuje neadresné výsledky dotazníkového šetření (bez jmenných údajů žáků), grafický a numerický záznam výskytu sledovaných kategorií chování, doporučení pro další práci se třídou, struktura třídy podle indexu sociálního začlenění (přijetí, zapojení, bezpečí).

Podrobná diagnostika třídy (PDT) obsahuje kompletní náhled na strukturu třídy s uvedením konkrétních jmen a počtu získaných voleb dle sledovaných kategorií chování s doporučením pro další práci.

Sumář voleb (SV), tj. tabulka s numerickým vyjádřením počtu získaných voleb všech žáků. Umožňuje sledovat profily jednotlivých žáků.

Karty žáků (KŽ) shrnují informace o konkrétním žákovi – jeho profil získaných voleb a sebehodnocení. Umožňuje porozumět cílům chování, kladným stránkám žáků i jejich potřebám. Slouží jako podklad pro individuální konzultace a následnou cílenou intervenci, případně jako podklad pro spolupráci s rodiči.

Doporučení (D) – adresná doporučení pro práci s žáky jako jednotlivci.

Index sociálního začlenění (ISZ) – zpráva obsahuje přehled indexů sociálního začlenění žáků ve vrstevnické skupině na základě tří faktorů – přijetí, zapojení, bezpečí a rozčlenění žáků do stupňů sociálního začlenění. Slouží zejména pro volbu efektivních opatření a práci s žáky jednotlivci.

 • připravujeme
Všechny výstupy nabízejí doporučení pro další práci se třídou, skupinou žáků nebo s jednotlivcem.

Jak postupovat

KROK 1: Registrujte se jako zástupce organizace (odběratele)

 • Zaregistrujte se jako správce odběratele do systému SOCIOKLIMA: Registrační formulář.
 • Přístupové jméno = email správce a heslo.
 • Na vámi uvedený e-mail dorazí potvrzení registrace.

KROK 2: Zaregistrujte organizaci – odběratele (školu, ppp, svp, dd, dú)

 • Přihlaste se do systému SOCIOKLIMA pomocí jména a hesla zadaného při registraci (bod 1).
 • Zaregistrujte svou organizaci tak, že zvolíte položku Moje škola a vyplníte údaje o organizaci – vepište IČ a další údaje se automaticky vyplní z databáze ARES. Doplňte položky, které nejsou součástí veřejné databáze.
 • Prostřednictvím účtu organizace můžete dlouhodobě sledovat vývoj tříd (resp. školy) dle zvolených kritérií.

KROK 3: Objednejte dotazníky pro vaši organizaci (školu, ppp, svp, dd, dú)

 • Při objednávce produktů Basic nebo Detail uveďte počet tříd, pro který dotazníky objednáváte, případně zvolte produkt Paušál (neomezený počet tříd, resp. 49, DETAIL). Řediteli organizace (školy, PPP, SVP, DD, DÚ) bude zaslána faktura a Smlouva o zajištění ochrany osobních údajů. Jakmile ji ředitel potvrdí, vzniká smluvní vztah mezi školou a společností SOCIOKLIMA, s.r.o. Licence školy je aktivována po její úhradě vždy na aktuální školní rok nebo jeho poměrnou část (do 30. 6.).

KROK 4: Pracujte s dotazníky

 • Před prací s dotazníky nezapomeňte zajistit Informované souhlasy.
 • Dotazníky mohou použít také externí pracovníci ze servisní zařízení (PPP, SVP, NNO aj.) jako podpůrný diagnostický nástroj. Je potřeba, aby měli do systému vytvořeny vlastní přístupové údaje.

Registrace uživatele (kontaktní osoby) a organizace (školy a školská zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský domov, diagnostický ústav) je zdarma a k ničemu nezavazuje.

Teprve výběrem typu licence a potvrzením objednávky vstupuje organizace (dále jen odběratel) do smluvního vztahu se společností SOCIOKLIMA, s.r.o.

Upozorňujeme, že přístup k výstupům Detail je podmíněn proškolením pověřené osoby – experta – v odpovídajícím kurzu zajišťovaném společností SOCIOKLIMA, s.r.o. a jejím závazkem vyplývajícím z etického kodexu.

Expertní činnost může pro školy vykonávat vybraný proškolený expert, který je autorizovaný administrátorem.

Podmínky a upozornění

Povinností školy je při vstupu do dotazníkových šetření (zejména SOKL, U nás ve třídě) zajistit informovaný souhlas zákonných zástupců žáků. Formulář pro poskytnutí souhlasu má k dispozici správce, příp. třídní učitel. Bez doloženého souhlasu je vstup žáka do registrované části programu SOCIOKLIMA zakázán.

 • Každý uživatel dbá pravidel bezpečného zacházení s přístupovými údaji, nesděluje je třetím osobám a předchází jejich zneužití.
 • Každý uživatel dbá při vyplňování dotazníků na pravdivost vlastních sdělení. V zájmu objektivity doporučujeme zajistit ve třídě v průběhu testování dozor nebo umožnit individuální přístup.
 • Zprávy o mapování jsou označovány jako “důvěrné” a podléhají opatřením vyplývajícím ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Každému žáku mohou být sdělovány pouze výstupy o třídě v obecné rovině a informace o vlastní osobě. Zákonní zástupci dítěte mohou získat informace pouze o vlastním dítěti a třídě obecně. Před skupinou mohou být sdělovány pouze informace v obecné rovině.
 • Za oprávněnost a obsah předávaných informací je odpovědná osoba, která v daném rozsahu přejímá výsledky šetření (žák, pedagog, expert, ředitel školy).
 • Pro udělení závažných kázeňských opatření musí být získané údaje ověřeny ještě dalšími metodami (pozorování, rozhovor, případně další dotazník).

Před vyplněním dotazníků je nutné seznámit třídu s Pravidly používání programu.

Pověřeným osobám pracujícím s důvěrnými informacemi ve výstupech (DETAIL) zajišťujeme povinné proškolení v odpovídajícím programu akreditovaném společností SOCIOKLIMA, s.r.o.: Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA, Online dotazníky SOCIOKLIMA jako východisko práce se třídou (webinář), Komplexní využití metody SOCIOKLIMA.

Opatrnost při využití programu SOCIOKLIMA je nutná při odhadu 3. až 5. stádia šikanování. V tomto případě nás kontaktujte ještě před administrací dotazníku k nastavení individuálních podmínek pro dotazníkové šetření. Cílem je zajistit bezpečnost v průběhu i po vyplnění dotazníku.

Poznámka

Program SOCIOKLIMA není nástroj napravující chyby, neumí posuzovat skryté příčiny jevů, psychologicky diagnostikovat osobnost a není náhradou vztahu, zájmu a práce se třídou.