Dokumenty ke stažení

Přehled našich vzdělávacích akreditovaných programů

Pravidla pro práci s programem SOCIOKLIMA

 1. Uživatel nesmí zneužít program k propagaci rizikového chování – např. násilí, propagaci extremistických hnutí, šíření pornografie nebo propagaci drog. Poskytovatel programu nenese za takové zneužití právní odpovědnost.
 2. Účast a vstup do programu je pro žáka možný na základě informovaného souhlasu jeho zákonných zástupců, rodičů (dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 – tzv. „GDPR“), resp. souhlasu zletilých žáků. Formulář pro poskytnutí souhlasu má k dispozici kontaktní osoba školy. Bez zajištění příslušných oprávnění nutných ke zpracovávání osobních údajů žáka, je jeho vstup do registrované části programu Socioklima zakázán.
 3. Každý uživatel dbá pravidel bezpečného zacházení s přístupovými údaji, nesděluje je třetím osobám a předchází jejich zneužití.
 4. Každý uživatel dbá při vyplňování dotazníků na pravdivost vlastních sdělení. V zájmu objektivity doporučujeme zajistit ve třídě v průběhu testování dozor nebo umožnit individuální přístup.
 5. Zprávy o mapování jsou označovány jako “důvěrné” a podléhají opatřením vyplývajícím ze zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a GDPR.
 6. Každému žáku mohou být sdělovány pouze výstupy o třídě v obecné rovině a informace o vlastní osobě. Zákonní zástupci dítěte mohou získat informace pouze o vlastním dítěti a třídě obecně. Před skupinou mohou být sdělovány pouze informace v obecné rovině.
 7. Za oprávněnost a obsah předávaných informací je odpovědná osoba, která v daném rozsahu přejímá výsledky šetření (žák, pedagog, expert, ředitel školy).
 8. Pro udělení závažných kázeňských opatření musí být získané údaje ověřeny ještě dalšími metodami (pozorování, rozhovor, případně další dotazník).

Smlouva o zajištění ochrany osobních údajů nahrazuje Všeobecné obchodní podmínky

Informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte

Před vstupem žáků do programu (s adresnými výstupy PDT), zajistí škola, jakožto objednatel a správce osobních údajů žáků,  souhlas zákonných zástupců nebo zletilých žáků s  účastí. Po registraci do programu dostane škola automaticky generované formuláře předvyplněné pro jednotlivé žáky, případně může využít šablonu formuláře.

Žák, který nedoložil souhlas zákonného zástupce s účastí v diagnostice třídního kolektivu, se této diagnostiky nemůže aktivně účastnit. Jeho pasívní účast (možnost být spolužáky hodnocen) však, z důvodů zjištění objektivních výstupů diagnostiky, nelze vyloučit. Je vhodné, aby škola o tom zákonné zástupce informovala. 

Informace o ochraně osobních údajů

Etický kodex SOCIOKLIMA – komplexní online diagnostika školních tříd

Etický kodex je závazný pro všechny osoby, které využívají SOCIOKLIMA – komplexní online diagnostiku školních tříd, jedná se o kontaktní osoby, ředitele škol, pověřené osoby – specialisty, případně výzkumníky.

 1. Pověřená osoba – specialista je jmenován autorkou programu nebo ředitelem školy, absolvoval akreditovaný seminář (zajišťuje SOCIOKLIMA, s.r.o.) Práce se třídou od A do Z, Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA, Specifické dovednosti pro práci s metodou SOCIOKLIMA (název dle platné akreditace MŠMT) a je vázán Etickým kodexem.
  • 1.1 Získá své jedinečné přístupové údaje a má přístup k adresným výsledkům diagnostiky. Z toho vyplývají jak práva, tak závazky, kterými jsou povinny tyto osoby se řídit.
 2. Testování se může zúčastnit pouze žák s prokazatelně poskytnutým informovaným souhlasem. Přílohou smlouvy je doporučený text informovaného souhlasu.
 3. Každý z žáků má vlastní přístupové jméno a heslo. S těmito přístupovými údaji je potřeba zacházet s nejvyšší opatrností. Nesmí být zneužity, zveřejněny či svévolně poškozovány.
 4. Při vyplňování dotazníků je potřeba zajistit žákům bezpečné prostředí. V odůvodněných případech je možné vyplňovat dotazníky v soukromí (mimo hromadnou administraci).
 5. Při podezření na závažnější stádium šikanování je potřeba především chránit potencionální oběť. Je nutné kontaktovat autorku projektu k nalezení individuálního řešení situace.
 6. Za distribuci zjištění jsou plně odpovědné pověřené osoby, specialisté. Jakýkoliv svévolný únik informací může být posuzován podle § 44 uvedeného zákona.
 7. Pověřená osoba, specialista přistupuje ke zjištění o žákovi s vědomím, že jde o důvěrné informace. Tato zjištění lze sdělovat pouze v individuálním rozhovoru s žákem, příp. jeho zákonnými zástupci s využitím zásad a dovedností vedení poradenského rozhovoru. Předání těchto informací jako výpis ze zprávy v tištěné podobě je potřeba potvrdit podpisem předávajícího i přejímajících. Předávání důvěrných informací o ostatních spolužácích je nepřípustné.
 8. Pověřená osoba, specialista má právo poskytnout doporučení ostatním vyučujícím pro další práci se třídou, s konkrétními žáky, nikoli však sdělit konkrétní zjištění.
 9. Jedná-li se o závažná zjištění, která přesahují kompetence a dovednosti pracovníků školy, je nutné na základě zjištění oslovit servisní organizace – PPP, SVP a další odborníky poskytující odborné poradenství a intervenci.
 10. Výsledky SOCIOKLIMA – online diagnostiky školních tříd není možné použít jako jediný zdroj pro udělení kázeňských opatření.

Souhlas s těmito podmínkami vyslovuje pověřená osoba elektronickým potvrzením s následnou autorizací v databázi pověřených specialistů.