Autorka projektu

Autorkou programu SOCIOKLIMA a zakladatelkou zaštiťující společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. je Mgr. Milena Mikulková (*1963). Jako sociální pedagog s poradenskou praxí, lektorka a mediátorka realizuje preventivní a intervenční programy.
Podílí se na aktivitách Espediente, z.s. (www.espediente.cz) , které usiluje o propojování sociální sféry a školství. V tomto spolku garantuje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí (Č.j. JMK 105699/2017) v oblastech:

 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou;
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (preventivní programy, indikovaná prevence);
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti;
 • poskytovaní odborného poradenství a vzdělávání pro potřeby pěstounů

Odborná východiska

Program SOCIOKLIMA vychází z přístupu individuální psychologie představované A. Adlerem a R. Dreikursem. Jeho nosnou myšlenkou je základní potřeba člověka být potvrzeným a hodnotným členem společenství, ve kterém žije, učí se a poznává. Takovým společenstvím je rodina, zájmové sdružení, parta a stejně tak i školní třída.

Komu SOCIOKLIMA pomáhá

 • Program SOCIOKLIMA je určen žákům základních škol a studentům středních škol.
 • Pedagogům slouží SOCIOKLIMA jako praktický nástroj pro zjišťování sociálního klimatu ve třídě. Pomáhá jim odhalovat výskyt a příčiny rizikového chování a nastavit optimální podmínky pro výuku.
 • Odborným pracovníkům pomáhá jako nástroj prevence rizikového chování.
 • Všem – soustředit se ve školách na výuku místo káznění.

Jak SOCIOKLIMA pomáhá

Poskytujeme komplexní program prevence. Stavíme jej ve spolupráci s vámi na čtyřech osvědčených pilířích:

Koučování – rozvoj vlastního potenciálu pedagogů a zvyšování profesních i osobnostních kvalit pedagogů
Školní mediace – podporu komunikace a řešení sporů mezi stranami v kontextu školy (zejména při obtížných jednání s rodiči) prostřednictvím nezávislého mediátora
Besedy pro rodiče – zejména z oblasti výchovy, komunikace, vrstevnických vztahů, prevence rizikového chování, spolupráce se školou
Individuální konzultace pro rodiče – zejména z oblasti výchovy, komunikace, řešení kázeňských problémů, potíží dítěte se začleněním do vrstevnického kolektivu, vrstevnických vztahů, prevence rizikového chování, spolupráce se školou, aj.

Akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. je akreditovaným zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Udělení akreditace naleznete zde.

Odborní konzultanti a supervize

 • doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., odborný konzultant pro vědu a výzkum
 • Mgr. Robert Zůvala, Mgr. Silvie Bělašková – zpracování a analýza dat
 • PhDr. Magdalena Frouzová – individuální supervize

Členové projektového týmu

 • Ing. Jakub Ludwig – programování a kódování
 • Olga Pazerini, výtvarnice
 • Mgr. Lenka Rašticová – psycholog