GDPR

Ochrana osobních údajů

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o., jakožto Správci, případně Zpracovateli vašich Osobních údajů uloženy, vám sdělujeme následující informace:

Vaše Osobní údaje zpracováváme vždy jen v nezbytném rozsahu a k jejich zpracování přistupujeme korektně, zákonným a transparentním způsobem s  maximální odpovědností.

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 1. Správcem vašich Osobních údajů je: společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. , IČO: 247 63 683 se sídlem Praha 10 – Vinohrady, Francouzská 55/52, okres Praha Hl.m., PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172369 ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 172369.
 2. Kontaktní údaje Správce: Adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem. Adresa elektronické pošty info@socioklima.eu, telefonické spojení +420605011336
 3. Činnosti, které vykonáváme:
  1. On line diagnostikaV systému SOCIOKLIMA – komplexní online diagnostika školních tříd – vykonáváme roli zpracovatele osobních údajů. Správcem osobních údajů je v tomto případě příslušná škola, která si konkrétní diagnostiku objednává.  Osobní údaje a Citlivé Osobní údaje, které v tomto systému zpracováváme, získáváme prostřednictvím on line dotazníků, které jsou dostupné na webovém rozhraní. V systému SOCIOKLIMA je zajištěna speciální ochrana, viz informace uvedená níže. V systému diagnostiky evidujeme uvedené role (k nim připojujeme osobní údaje, které v souvislosti s příslušnou rolí zpracováváme):
   • Žák (student): Jméno, příjmení, pohlaví, škola, třída
   • v dotazníkovém šetření – sebehodnocení dle zvoleného dotazníku a hodnocení chování spolužáka /sociometrické šetření s uvedením konkrétních jmen /
   • Učitel: Jméno, příjmení, škola, email adresa
   • Kontaktní osoba: Jméno, příjmení, škola, email adresa, telefon
   • Expert: Jméno, příjmení, email, telefon
   • Administrátor: Jméno, příjmení, email, telefon
  2. Přímá práce s žáky: Pro tuto činnost zpracováváme tyto Osobní údaje:
   • Jméno, příjmení žáka
   • Škola, ročník /třída
   • Citlivé údaje: rodinná situace
  3. Vzdělávání pedagogů: Pro tuto činnost zpracováváme tyto Osobní údaje:
   • Jméno, příjmení, titul zaměstnance, dále
   • Datum  a místo narození
   • Email adresa, telefon
  4. Práce s rodiči: Pro tuto činnost zpracováváme tyto Osobní údaje:
   • Jméno, příjmení
   • Email, telefon
   • Citlivé údaje: rodinná situace, anamnéza
  5. Zaměstnávání zaměstnanců – Osobní údaje, které pro tuto činnost zpracováváme:
   • Jméno, příjmení, titul zaměstnance, dále
   • Datum narození
   • Rodné číslo
   • Číslo občanského průkazu
   • Bydliště
   • Číslo účtu
   • Zdravotní pojišťovna
 4. Účely, pro které vaše Osobní údaje zpracováváme, jsou následující:
  1. Plnění Smlouvy (např. Smlouva o poskytnutí služeb systému SOCIOKLIMA – on line diagnostiky školních tříd, Smlouva o vzdělávání apod.)
  2. Plnění zákonných povinností (např. ve vztazích pracovněprávních)
  3. Jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování vašich Osobních údajů vyžádán Váš výslovný a předchozí, písemný souhlas.
 5. Předávání Vašich Osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:
  1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, v případě plnění zákonných povinností orgánům státní moci nebo jiným osobám, určeným zákonem.
  2. Vaše Osobní údaje jsou zpřístupněny našim zaměstnancům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
  3. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 6. Pro ochranu Vašich Osobních údajů byl přijat soubor personálních, fyzických a technických opatření.
  Speciální ochrana v systému SOCIOKLIMA: V systému SOCIOKLIMA je zajištěna speciální ochrana, kterou představuje nástroj pro řízení oprávnění uživatelských účtů. Ten zamezuje uživateli bez patřičného oprávnění vidět data, která pro jeho roli nejsou určena. Tato ochrana je zajištěna ještě dalšími opatřeními, a to obsahem smlouvy o poskytnutí služby v systému SOCIOKLIMA, obchodními podmínkami, závazným Etickým kodexem a souhlasy rodičů, které zajišťuje příslušná škola.
  • Kontaktní osobaregistrací do systému zakládá školní profil, objednává licenci, platí fakturu. Má přístup ke všem třídám, učitelům a neadresným výstupům ve své škole.
  • Učitelvidí dotazníky své třídy, své studenty a neadresné výstupy pro jeho třídu. Je také zodpovědný za distribuci a sběr informovaných souhlasů.
  • Student/žákvidí pouze své dotazníky a neadresné výstupy pro jeho třídu.
  • Expertvidí adresné výstupy všech dotazníků jeho škol. Pro ochranu adresných dat je vázán etickým kodexem a speciálním proškolením.
  • Specialistavidí výsledky při konzultaci s externím expertem. Pro ochranu adresných dat je vázán etickým kodexem.
  • Administrátorv rámci systému vidí vše a může upravovat libovolná data. Tuto roli zastává pouze autorka projektu Mgr. Milena Mikulková.
 7. Práva Subjektu údajů: Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentně informován, máte právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), na omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji vašich osobních údajů.

Veselí nad Moravou, dne 25. 5. 2018
Za SOCIOKLIMA, s.r.o.  Mgr. Milena Mikulková