Díky online diagnostice získáte okamžitě komplexní obraz o třídě

Pomocí online dotazníků zjišťujeme komplexní pohled na strukturu třídy z hlediska výskytu různých kategorií chování: kamarádské, nesmělé, nápadné, vlivné, agresivní, vyhýbavé, zbabělé, zaměřené na úspěch a morální. Mapujeme míru sociálního začlenění žáků z hlediska jejich přijetí, zapojení a bezpečí ve vrstevnické skupině. Dotazníky SOCIOKLIMA nabízí jedinečný výstup v tom, že všechny dotazníky mají dvě úrovně – sebehodnocení a popis projevů chování. Jejich analýza zefektivní přístup a zacílení podpůrných opatření.

Jak dotazník vypadá

Dotazníky jsou obrázkové a textové. Obrázkové dotazníky jsou graficky ztvárněny karikaturistkou Olgou Pazerini. Dotazník žáci vyplňují pouhým kliknutím na zvolený obrázek či výrok, mají možnost doplnit vlastní textový komentář. V jedné části se respondenti zaměřují na složku sebehodnocení, ve druhé na popis chování vrstevníků. Jsou určeny pro žáky od 2. ročníku základních škol až po studenty středních škol.

Co dotazník zjišťuje

Touto ověřenou diagnostickou metodou sledujeme cíle chování žáků a jejich skutečné důsledky. Zjišťujeme nejen rizikové chování, ale i chování, které má prosociální charakter a je tudíž základem sebeuzdravujícího mechanismu života celé skupiny (třídy). Mapujeme rovněž potenciálně ohrožené jedince, u nichž jsme schopni včas podpořit jejich osobnostní a sociální rozvoj a přispíváme tak ke zdravému rozvoji třídy jako skupiny i žáků jako jednotlivců.

V neposlední řadě lze včas zjistit podpůrné či rizikové faktory života skupiny, a to jak ve vztahu k vrstevníkům, tak i k učitelům a předcházet tak nepříznivému vývoji nežádoucího chování. Pro proces inkluze (a nejen pro něj) lze využít index sociálního začlenění, který měří míru začlenění žáka v dané skupině, případně porozumění důvodům a projevům chování, včetně zacílené – indikované intervence.

Výhody online sociálně-pedagogické diagnostiky

 • jednoduchá administrace,
 • online přístup odkudkoliv,
 • důležité informace zjišťujete zábavnou a výstižnou formou,
 • nenáročné na čas,
 • okamžité zpracování – zjištění a doporučení získáte v různých variantách výstupu ihned po sběru dat.

Aktuální nabídka dotazníků

1. Dotazník První krok

Varianta a) názorový profil – vrstevníci
Varianta b) názorový profil – učitelé

 • typ: neadresný dotazník (není potřeba informovaný souhlas)
 • forma: obrázkový
 • určen pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ, připravujeme verzi První krok Junior určený pro žáky od 2. tříd.
 • mapuje: názorový profil třídy (názor na chování vrstevníků a autorit), základní orientaci v přijímaných a odmítaných sociálních rolích a projevech chování, dává včasné signály o potenciálně ohrožujících a ohrožených žácích, mapuje tendence vývoje skupiny (počáteční fáze formování skupiny), doporučujeme jej pro nově utvořené třídní kolektivy, kde se žáci ještě vzájemně dobře neznají;
 • výstup: názorový profil třídy ve verzi online a .pdf, rámcové doporučení pro práci se třídou, je východiskem pro cílený plán preventivních programů a třídnických hodin, pomáhá konkretizovat potřeby třídy s ohledem na její vedení
2. Dotazník SOKL Junior
 • typ: adresný dotazník (je potřeba zajistit informované souhlasy)
 • forma: obrázkový se sebehodnotící částí
 • určen pro: 2.-5. ročník ZŠ (využijí jej však i starší žáci), je vhodný i pro žáky speciálních škol
 • mapuje: 18 projevů chování v 9 kategoriích, mapuje strukturu chování z pohledu žáků, sociální pozice a vztahy, je základní diagnostikou třídy modifikovanou pro mladší děti
 • výstup Basic: základní diagnostika třídy (ZDT) bez jmenných údajů
 • výstup Detail: výstupy s adresnými údaji: podrobná diagnostika třídy (PDT) s konkrétními adresnými údaji – sumář voleb (SV), karty žáků (KZ), přehled indexů sociálního začlenění (ISZ), doporučení pro práci s jednotlivci (D)
3. Dotazník SOKL XICHTÍKY
 • typ: adresný dotazník (je potřeba zajistit informované souhlasy)
 • forma: obrázkový se sebehodnotící částí
 • určen pro: žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
 • mapuje: 45 projevů chování v 9 kategoriích, mapuje strukturu chování žáků, vztahy ve třídě, popisuje sociální role, pozice žáků a výskyt rizikového chování
 • výstup Basic: základní diagnostika třídy (ZDT) bez jmenných údajů
 • výstup Detail: výstupy s adresnými údaji: podrobná diagnostika třídy (PDT) s konkrétními adresnými údaji – sumář voleb (SV), karty žáků (KZ), přehled indexů sociálního začlenění (ISZ), doporučení pro práci s jednotlivci (D)
4. Dotazník U nás ve třídě
 • typ: adresný dotazník (je potřeba zajistit informované souhlasy)
 • forma: textový se sebehodnotící částí (nominační)
 • určen pro: žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, připravujeme verzi U nás ve třídě JUNIOR pro žáky od 2. tříd
 • mapuje: 45 projevů chování v 9 kategoriích, mapuje strukturu chování žáků, sociální pozice a vztahy, zaměřuje se na mapování specifických sociálních rolí
 • výstup Basic: základní diagnostika třídy (ZDT) bez jmenných údajů, nebo
 • výstup Detail: podrobná diagnostika třídy (PDT) s konkrétními adresnými údaji – sumář voleb (SV), karty žáků (KZ), doporučení pro práci s jednotlivci (D)