Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 13578/2018-2-601
Rozsah: 20 hod. (16 hodin prezenční část, 4 hodiny distanční část)
Kurzovné: 1800 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

pro hromadnou objednávku nás kontaktujte

Anotace

Máme-li efektivně vynakládat svoji energii v učitelské profesi, je potřeba vědět koho máme před sebou, v jaké situaci se třída i jednotlivci nachází, co potřebují, očekávají nebo hledají. Práce s programem SOCIOKLIMA nabízí kromě stručné základní diagnostiky i podrobná zjištění k pochopení kontextu soužití žáků ve třídě. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k expertní práci s výsledky šetření. Expertní práce s metodou SOCIOKLIMA zahrnuje specifické dovednosti poradenských pracovníků ve školství pro včasné zachycení, rozpoznání a pojmenování rizikových, slabých a silných stránek skupiny. Posiluje profesní způsobilost v interpretaci a porozumění kontextu zjištěných jevů. Vybavuje ověřenými technikami pro efektivní komunikaci, motivování ke změně a posilování žádoucího chování.

* dříve též „Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA“; jedná se akreditovaný kurz, jehož náplní jsou speciální dovednosti potřebné pro práci s detailními výstupy on-line diagnostiky metody SOCIOKLIMA

Cíle kurzu

Kurz vybavuje účastníky specifickými dovednostmi k porozumění kontextu chování žáků ve skupině a k efektivní komunikaci s žáky, rodiči a pedagogy motivující k využití vlastních zdrojů pro změnu. Cílem je zvýšení kompetencí školských a školních poradenských pracovníků (VP, ŠMP, školní psycholog, pracovníci PPP, SVP, NNO – poradenské dovednosti při individuální i skupinové práci se třídou, rozbor – interpretace a využití výsledků šetření SOCIOKLIMA, tvorba a realizace preventivního či intervenčního programu pro třídu dle závěrů šetření, tvorba a realizace individuálních výchovných plánů – indikovaná prevence, pravidla pro komunikaci s žákem, s rodiči, s vyučujícími.

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Termíny

  • 29.–30. 9. 2020, COWO Brno, Moravské nám. 4, Brno

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu