Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

Číslo akreditace programu: 8270/2015-1-342

Rozsah: 20 hod; 2 školící dny a distanční část (práce s dotazníky)

Kurzovné: 1800 Kč/os.; v projektu hrazeno 1300 Kč/os. + spoluúčast 500 Kč

Výstup: osvědčení + pověření specialisty k práci s programem SOCIOKLIMA

Poznámka: Kurz je povinný pro pověřenou osobu školy jako proškolení k práci s metodou Socioklima

Organizace kurzu:

 • 1. část: teorie, seznámení s metodou SOCIOKLIMA, dotazníky
 • 2. část: distanční, praktické ověřování práce s programem SOCIOKLIMA
 • 3. část: praktické ukázky a modelové situace, práce s výsledky dotazníku

Anotace:

Máme-li efektivně vynakládat svoji energii v učitelské profesi, je potřeba vědět koho máme před sebou, v jaké situaci se třída i jednotlivci nachází, co potřebují, očekávají nebo hledají. Práce s programem SOCIOKLIMA nabízí kromě stručné základní diagnostiky i podrobná zjištění k pochopení kontextu soužití žáků ve třídě. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k expertní práci s výsledky šetření. Expertní práce s metodou SOCIOKLIMA zahrnuje specifické dovednosti poradenských pracovníků ve školství pro včasné zachycení, rozpoznání a pojmenování rizikových, slabých a silných stránek skupiny. Posiluje profesní způsobilost v interpretaci a porozumění kontextu zjištěných jevů. Vybavuje ověřenými technikami pro efektivní komunikaci, motivování ke změně a posilování žádoucího chování.

Cíle kurzu

Kurz vybavuje účastníky specifickými dovednostmi k porozumění kontextu chování žáků ve skupině a k efektivní komunikaci s žáky, rodiči a pedagogy motivující k využití vlastních zdrojů pro změnu.
Cílem je zvýšení kompetencí školských a školních poradenských pracovníků (VP, ŠMP, školní psycholog, pracovníci PPP, SVP, NNO – poradenské dovednosti při individuální i skupinové práci se třídou, rozbor – interpretace a využití výsledků šetření SOCIOKLIMA, tvorba a realizace preventivního či intervenčního programu pro třídu dle závěrů šetření, tvorba a realizace individuálních výchovných plánů – indikovaná prevence, pravidla pro komunikaci s žákem, s rodiči, s vyučujícími.

Aktuální termíny konání kurzu

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.