Práce se třídou na 1. stupni

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: MŠMT 22388-2017-1-975
Rozsah: 8 hod.
Kurzovné: 980 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová

Anotace

Účinná prevence začíná od nejútlejšího dětství. V rámci výchovy dětí je posilování prosociálního chování, podpora kultivovaného vyjadřování negativních emocí, řešení konfliktů, zvládání zátěže a přijímá í odlišnosti. Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, které se odráží v jeho sociální pozici. Učí se zvládat každodenní povinnosti, ale také začíná období intenzivního tréninku „být mezi lidmi“. Každodenní kontakt s vrstevníky má nezastupitelnou úlohu v socializaci dítěte. Rozvoj sociálních dovedností je základním předpokladem zdravých vztahů ve třídě. Preventivní programy zaměřené na děti mladšího školního věku vycházejí z jejich potřeb, zájmů i možností a limitů.

Vzdělávací cíl

Účastníci porozumí smyslu a formě preventivního působení v oblasti rozvoje životních dovedností dětí ve vrstevnické skupině za přítomnosti formujícího vlivu učitele jako autority. Naučí se sledovat potřeby dětí a využít jejich potenciál v oblasti posílení kladných vlastností a dovedností. Využijí respektující přístup k minimalizaci nežádoucích projevů chování s ohledem na cíle chování dětí a budou umět vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj dětí. Naučí se včasné detekci signálů a efektivní prevenci rizikového chování dětí, včetně podpory role rodičů v dané oblasti.

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme

Přihlaste se na kurz

  • Přihláška pro jednotlivce: Termín kurzu v současné chvíli připravujeme. Máte-li o kurz vážný zájem, kontaktujte nás
  • Hromadná objednávka kurzu pro školu: kontaktujte nás