Expert pro práci s metodou SOCIOKLIMA

Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: 8270/2015-1-342
Rozsah: 20 hod; 2 školící dny a distanční část (práce s dotazníky)
Výstup: osvědčení + pověření specialisty k práci s programem SOCIOKLIMA

Organizace kurzu

  • 1. část: teorie, seznámení s metodou SOCIOKLIMA, dotazníky
  • 2. část: distanční, praktické ověřování práce s programem SOCIOKLIMA
  • 3. část: praktické ukázky a modelové situace, práce s výsledky dotazníku

Anotace

Máme-li efektivně vynakládat svoji energii v učitelské profesi, je potřeba vědět, koho máme před sebou, v jaké situaci se třída i jednotlivci nachází, co potřebují, očekávají nebo hledají. Práce s programem SOCIOKLIMA nabízí kromě stručné základní diagnostiky i podrobná zjištění k pochopení kontextu soužití žáků ve třídě. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k expertní práci s výsledky šetření. Expertní práce s metodou SOCIOKLIMA zahrnuje specifické dovednosti poradenských pracovníků ve školství pro včasné zachycení, rozpoznání a pojmenování rizikových, slabých a silných stránek skupiny. Posiluje profesní způsobilost v interpretaci a porozumění kontextu zjištěných jevů. Vybavuje ověřenými technikami pro efektivní komunikaci, motivování ke změně a posilování žádoucího chování.

Cíle kurzu

Kurz vybavuje účastníky specifickými dovednostmi k porozumění kontextu chování žáků ve skupině a k efektivní komunikaci s žáky, rodiči a pedagogy motivující k využití vlastních zdrojů pro změnu.
Cílem je zvýšení kompetencí školských a školních poradenských pracovníků (VP, ŠMP, školní psycholog, pracovníci PPP, SVP, NNO – poradenské dovednosti při individuální i skupinové práci se třídou, rozbor – interpretace a využití výsledků šetření SOCIOKLIMA, tvorba a realizace preventivního či intervenčního programu pro třídu dle závěrů šetření, tvorba a realizace individuálních výchovných plánů – indikovaná prevence, pravidla pro komunikaci s žákem, s rodiči, s vyučujícími.