GDPR

Ochrana osobných údajov

Pre naplnenie zákonných povinností, ktoré sú spoločnosti SOCIOKLIMA, s. r. o. ako Správcovi, prípadne Spracovateľovi vašich Osobných údajov uložené, vám komunikujeme nasledujúce informácie:

Vaše Osobne údaje spracovávame vždy len v nevyhnutnom rozsahu a k ich spracovaniu pristupujeme korektne, zákonným a transparentným spôsobom s maximálnou zodpovednosťou.

Zákonným dôvodom Ochrany vašich osobných údajov je NARIADENIE EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

 1. Správcom vašich Osobných údajov je: spoločnosť SOCIOKLIMA, s. r. o., IČO: 247 63 683 so sídlom Praha 10 – Vinohrady, Francouzská 55/52, okres Praha Hl. m., PSČ 101 00, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172369.
 2. Kontaktné údaje Správcu: Adresa Správcu je totožná s jeho zapísaným sídlom. Adresa elektronickej pošty info@socioklima.eu, telefonické spojenie +420605011336
 3. Činnosti, ktoré vykonávame:
  1. Online diagnostika – V systéme SOCIOKLIMA – komplexná online diagnostika školských tried – vykonávame rolu spracovateľa osobných údajov. Správcom osobných údajov je v tomto prípade príslušná škola/organizácia, ktorá si konkrétnu diagnostiku objednáva. Osobné údaje a Citlivé Osobné údaje, ktoré v tomto systéme spracovávame, získavame prostredníctvom online dotazníkov, ktoré sú dostupné na webovom rozhraní. V systéme SOCIOKLIMA je zaistená špeciálna ochrana, viď informácia uvedená nižšie. V systéme diagnostiky evidujeme uvedené roly (k nim pripojujeme osobné údaje, ktoré v súvislosti s príslušnou rolou spracovávame):
   • Žiak (študent): Meno, priezvisko, pohlavie, škola, trieda
   • v dotazníkovom šetrení – sebahodnotenie podľa zvoleného dotazníku a hodnotenie správania spolužiaka / sociometrické šetrenie s uvedením konkrétnych mien /
   • Učiteľ: Meno, priezvisko, škola, emailová adresa
   • Kontaktná osoba: Meno, priezvisko, škola, emailová adresa, telefón
   • Expert: Meno, priezvisko, email, telefón
   • Administrátor: Meno, priezvisko, email, telefón
  2. Priama práca so žiakmi: Pre túto činnosť spracovávame tieto Osobné údaje:
   • Meno, priezvisko žiaka
   • Škola, ročník /trieda
  3. Vzdelávanie pedagógov: Pre túto činnosť spracovávame tieto Osobné údaje:
   • Meno, priezvisko, titul zamestnanca, ďalej
   • Dátum a miesto narodenia
   • Emailová adresa, telefón
  4. Zamestnávanie zamestnancov – Osobné údaje, ktoré pro túto činnosť spracovávame:
   • Meno, priezvisko, titul zamestnanca, ďalej
   • Dátum narodenia
   • Rodné číslo
   • Číslo občianskeho preukazu
   • Bydlisko
   • Číslo účtu
   • Zdravotná poisťovňa
 4. Účely, pre ktoré vaše Osobné údaje spracovávame, sú nasledujúce:
  1. Plnenie Zmluvy (napr. Zmluva o poskytnutí služieb systému SOCIOKLIMA – online diagnostiky školských tried, Zmluva o vzdelávaní apod.)
  2. Plnenie zákonných povinností (napr. vo vzťahoch pracovnoprávnych)
  3. Iné dôvody, pre ktoré je vždy ku spracovaniu Vašich Osobných údajov vyžiadaný Váš výslovný a predchádzajúci písomný súhlas.
 5. Odovzdávanie Vašich Osobných údajov spracovateľom a tretím osobám:
  1. Vaše osobné údaje sú sprístupnené Spracovateľom, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o Spracovaní Osobných údajov, v prípade plnenia zákonných povinností orgánom štátnej moci alebo iným osobám, určeným zákonom.
  2. Vaše Osobné údaje sú sprístupnené našim zamestnancom, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie ich pracovných úloh.
  3. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích zemí ani medzinárodným organizáciám.
 6. Pre ochranu Vašich Osobných údajov bol prijatý súbor personálnych, fyzických a technických opatrení.
  Špeciálna ochrana v systéme SOCIOKLIMA: V systéme SOCIOKLIMA je zaistená špeciálna ochrana, ktorú predstavuje nástroj pre riadenie oprávnenia používateľských účtov. Ten zamedzuje používateľovi bez patričného oprávnenia vidieť dáta, ktoré pre jeho rolu nie sú určené. Táto ochrana je zaistená ešte ďalšími opatreniami, a to obsahom zmluvy o poskytnutí služby v systéme SOCIOKLIMA, obchodnými podmienkami, záväzným Etickým kódexom a súhlasmi rodičov, ktoré zaisťuje príslušná škola.
  • Kontaktná osoba – registráciu do systému zakladá školský profil, objednáva licenciu, platí faktúru. Má prístup k všetkým triedam, učiteľom a neadresným výstupom vo svojej škole.
  • Učiteľ – vidí dotazníky svojej triedy, svojich študentov a neadresné výstupy pre jeho triedu. Je tiež zodpovedný za distribúciu a zber informovaných súhlasov.
  • Študent/žiak – vidí len svoje dotazníky k vyplneniu a základný graf o zisteniach – neadresný výstup pre jeho triedu.
  • Expert – vidí adresné výstupy všetkých dotazníkov jeho škôl. Pre ochranu adresných dát je viazaný etickým kódexom a špeciálnym preškolením.
  • Administrátor – v rámci systému vidí všetko a môže upravovať ľubovoľné dáta. Túto rolu zastáva len autorka programu Mgr. Milena Mikulková.
 7. Práva Subjektu údajov: Ako Subjekt údajov máte právo, aby ste boli o zhromažďovaní a spracovaní Vašich Osobných údajov Správcom transparentne informovaný, máte právo na prístup k vašim Osobným údajom, na ich opravu, na ich výmaz („právo byť zabudnutý“), na obmedzenie spracovania, prenositeľnosť, právo vzniesť námietku proti spracovaniu a právo podať sťažnosť u dozorného orgánu a právo na informáciu o zdroji vašich osobných údajov.

V Praze, dne 1. 11. 2023
Za SOCIOKLIMA, s.r.o. Mgr. Milena Mikulková