Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 5 hod
Kurzovné: 650 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Program Trénink životních dovedností II. volně navazuje na stejnojmenný vzdělávací program a rozšiřuje modul osobnostně sociální výchovy o další témata posilující životní kompetence žáků. Umění komunikace, umění prosadit se, ale zároveň vnímat potřeby druhých je výbavou pro celý život. Cílem výchovy je vybudování kompetencí k sebevýchově, působení externích činitelů směřující ke zvnitřnění. Účastníci získají další náměty pro práci s žáky v hodinách osobnostně sociální výchovy, v třídnických hodinách, etických dílnách, průřezových tématech směřujících k posílení sociálních dovedností žáků. Budou umět podpořit rozvoj osobní motivace, zodpovědnosti a přiměřeného zvládání svobody s důrazem na sebekázeň, trénink komunikace, pěstování asertivity a ohleduplností a taktem.

Obsah programu:

 1. 1. blok: S upřímností a taktem
  • jak komunikovat, jak naslouchat, jak porozumět, jak sdělovat příjemné a nepříjemné sdělení
  • jak zdravě využívat a přitom nezneužívat sílu, vliv, moc
  • jak komunikovat s dospělými (o rodičích, učitelích a dětech, jejich očekávání)

  Cíl: aktivní vytváření respektujících a přátelských mezilidských vztahů
  Cílové dovednosti: schopnost sebekázně, kultivace sebevyjádření a sdělování názorů, respekt – postoj + vyjádření, komunikační dovednosti – Já sdělení, schopnost naplňovat potřeby pozitivním způsobem (být schopný, být důležitý, aj.), schopnost poskytovat zpětnou vazbu

 2. blok: Zodpovědná svoboda
  • o vlastních hranicích, respektu a asertivitě
  • o svobodě, zodpovědnosti, právech a povinnostech
  • o spolehlivosti, slibech, plánování, sebekázni, řádu, touhách a snech

  Cíl: rozvíjení zodpovědné svobody jako vědomého propojení procesu tvořivosti a řádu
  Cílové dovednosti: nastavení vlastních hranic, schopnost sebepoznávání a sebereflexe, akceptace řádu, pravidel, povinností, dovednost (sebe)motivování a sebehodnocení, schopnost plánovat, organizovat, realizovat a vyhodnocovat pro sebe, pro druhé

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.