Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 5 hod
Kurzovné: 650 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

„Děti velmi často ví, co nemají dělat, ale už méně mají jasno v tom, co dělat mají“. Kuncová

Program Trénink životních dovedností I. představuje několik základních oblastí, která přispívají k vytváření zdravé osobnosti žáka v prostředí sociální skupiny vrstevníků. Umožňuje účastníkům seznámit se metodikou programu (strukturou, obsahem, technikami), případně prožít vybrané techniky jednotlivých témat. Účastníci získají základní orientaci v cílech tréninku životních dovedností. Budou schopni vycházet ze základní metodiky, využívat ji, modifikovat či doplňovat ji dle potřeb dané skupiny. Každý blok představuje několik témat, kterým lze věnovat časovou dotaci dle potřeby dané skupiny.

Obsah programu

 1. blok: Haló, jsem tady (seznámení s metodikou lekce)
  • specifika vedení vrstevnické skupiny
  • lidské potřeby (A. Pesso, A. Adler), emoce, postoje a životní scénáře
  • zdravé sebevědomí, sebeúcta, sociální role
  • možnostech, jak si najít své místo ve vrstevnické skupině, kamarádské vztahy

  Cíl: vědomí vlastní hodnoty – posilování sebepřijetí, vlastních potřeb, prožívání emocí, práce s odlišností,
  Cílové dovednosti žáků: schopnost sebepoznávání, schopnost vnímat – prožívat – pojmenovat – vyjádřit a kultivovat emoce, schopnost vcítění se, komunikační dovednosti, posílení odvahy k budování přátelských vztahů, práce s přijetím a odmítnutím, schopnost vymezení se – práce s hranicemi, rozvíjení schopnosti přijetí jedinečnosti i odlišností

 2. blok: Proč se chováme, jak se chováme (seznámení s metodikou lekce)
  • náhradní cíle chování (R. Dreikurs), jak porozumět a jak získat to, oč ve skutečnosti jde
  • mezilidské konflikty, příčiny, průběh, prevence a řešení
  • odvaha k pravdě, lež a pomluvy jako nedostatek odvahy

  Cíl: porozumění potřebám člověka a cílům chování, předcházení a řešení konfliktů (od pozic k zájmům), posilování odvahy k pravdivosti (upřímnost a takt)
  Cílové dovednosti: komunikační dovednosti, schopnost sebevyjádření, dovednosti k řešení konfliktu (strategie řešení konfliktu), dovednost vyjednávání, posílení dovednosti omluvit se, uznat chybu, přijmout omluvu

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.