Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00
Číslo akreditace programu: Podáno k akreditaci MŠMT
Rozsah: 56 hod
Kurzovné: 9900 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Společné vzdělávání a proces začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami klade zvýšené nároky na učitele, na žáky, ať už v roli inkludovaných nebo na třídu jako skupinu. Vyžaduje osobnostní i profesní připravenost pedagogů pro zvládání specifické role s cílem individualizovaného přístupu k žákům v kontextu skupiny. Stávající zkušenosti se zvládáním, či spíše nezvládáním odlišnosti se promítá do postojů a přístupu veřejnosti – odborné i rodičovské.
Výcvik se zaměřuje na posílení odborných kompetencí pedagogů ve vedení skupiny, v posílení stability a zvládání zátěžových situací. Pedagogové z praxe představí ověřené přístupy, seznámí účastníky se souvislostmi těchto přístupů a důsledků.

Vzdělávací cíl

Účastníci budou schopni reflektovat vlastní zdroje osobnostního i profesního rozvoje v oblasti společného vzdělávání. Prostřednictvím praktických doporučení získají povědomí o specifických potřebách, přístupech žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Cílem výcviku je podpora stability, zdravé sebejistoty a ochoty k mezioborové spolupráci jako nástroje pedagoga ve společném vzdělávání. 

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.