Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Účinná prevence začíná od nejútlejšího dětství. V rámci výchovy dětí jde o posilování prosociálního chování, podpora kultivovaného vyjadřování negativních emocí, řešení konfliktů, zvládání zátěže a přijímá í odlišnosti. Přechod do školy je pro dítě významným mezníkem. V novém prostředí se učí novým sociálním dovednostem, které se odráží v jeho sociální pozici. Rozvoj sociálních dovedností je základním předpokladem zdravých vztahů ve třídě. Preventivní programy zaměřené na děti mladšího školního věku vycházejí z jejich potřeb, zájmů i možností a limitů.

Obsah programu:

 1. 1. blok: teoretická východiska
  • potřeby dětí předškolního věku a mladšího školního věku
  • sociální kontext vývoje
  • činitelé prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku a jejich vliv
  • cíle chování
 2. blok: metody a techniky preventivního programu
  • metodika a zásady tvorby a realizace preventivního programu pro děti předškolního věku
  • metody a techniky práce s dětmi předškolního věku
  • práce s rodiči, s rodinou
  • trénink životních dovedností jako téma sociálního učení
 3. blok: praktické ukázky pro osobnostně sociální výchovu, preventivní programy
  • posílení sebedůvěry
  • emoce a co s nimi
  • podpora odvahy a zvládání strachu
  • vymezení a kultivované ošetření vlastních hranic
  • komunikace s vrstevníky
  • komunikace s dospělými
  • zvládání obtížných situací

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.