Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

Číslo akreditace programu: 11212/2016-1-358

Rozsah: 7 hod (á 45 minut)

Kurzovné: 980 Kč/os.

Výstup: osvědčení

Poznámka: 

Anotace:

Metoda SOCIOKLIMA představuje rozšíření odborných znalostí a dovedností školních i školských poradenských pracovníků. Online diagnostika umožňuje jednoduchým způsobem, přesto s rozsáhlými výstupy poskytnut odborníkům podstatná zjištění, která přispějí k efektivitě jejich práce jak se skupinou, tak jednotlivci. Doporučení poskytují základní rámec jejich poradenské práce – rozhovorů, pozorování, přímé práce. Vzdělávací program představuje využití metody SOCIOKLIMA v práci školních a školských poradenských pracovníků speciálních pedagogů a psychologů. Nabízí rozšíření metod jejich odborné činnosti v oblasti školního poradenství. Vzhledem k výhodám online diagnostiky představuje značnou časovou úsporu, rozšiřuje možnosti rychlé orientace v potřebách třídy či jednotlivců a poskytuje prostor pro vlastní odborné zkušenosti. Program motivuje účastníky k užší a efektivní spolupráci škol a školských zařízení.

Vzdělávací cíl

Účastníci se budou umět orientovat ve zjištěních a na základě doporučení zvolit strategii efektivní prevence. Získají konkrétní dovednosti v práci s nástroji propracovaného systému SOCIOKLIMA – ke včasné detekci podpůrných a rizikových faktorů sociálního prostředí třídy a školy, ke zmapování struktury skupiny z hlediska sociálních rolí a chování. Využijí efektivněji svou odbornou erudici pro spolupráci při prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Prohloubí své znalosti z oblasti školního poradenství při interpretaci výsledků dotazníkových šetření SOCIOKLIMA. Zúročí techniky poradenského rozhovoru a dalších dovedností při práci se skupinou a jednotlivci.

 

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky::

1. část: Metoda SOCIOKLIMA a její místo v systému prevence ve školství

 • Metoda SOCIOKLIMA a její využití v prostředí školy
 • Teoretická východiska metody SOCIOKLIMA
 • Chování a role v kontextu školní třídy
 • Indikace, předtestová příprava, administrace, automatické zpracování, vyhodnocování, interpretace
 • Expertní přístup k výstupům SOCIOKLIMA – spolupráce škol a školských poradenských zařízení

2. část: Nástroje online diagnostiky SOCIOKLIMA – obrázkové dotazníky řady První krok

 • Dotazník PRVNÍ KROK – vrstevníci
 • Dotazník PRVNÍ KROK – autority (učitelé)
 • Výstupy a jejich praktické využití
 • Tendence a názorový profil třídy ve vztahu k vrstevníkům a ve vztahu k autoritám – učitelům – nástroj včasné prevence

3. část: Nástroje online diagnostiky SOCIOKLIMA – obrázkové dotazníky řady SOKL

 • Dotazník SOKL JUNIOR
 • Dotazník SOKL XICHTÍKY
 • Sebehodnocení a sociometrie
 • Výstupy a jejich praktické využití
 • Základní diagnostika třídy, Podrobná diagnostika třídy, Sumář voleb, Karty žáků, Index sociálního začlenění, Doporučení pro práci s jednotlivci

4: část: Nástroje online diagnostiky SOCIOKLIMA – textový dotazník

 • Dotazník U NÁS VE TŘÍDĚ
 • Výstupy a jejich praktické využití
 • Sebehodnocení a sociometrie
 • Výstupy a jejich praktické využití
 • Základní diagnostika třídy, Podrobná diagnostika třídy, Sumář voleb, Karty žáků, Index sociálního začlenění, Doporučení pro práci s jednotlivci

5. část: Nástroje online diagnostiky SOCIOKLIMA – obrázkový dotazník – sociální role

 • Dotazník LOĎ; sociální role, pozice a chování
 • Výstupy a jejich praktické využití
 • Sebehodnocení a sociometrie
 • Výstupy a jejich praktické využití
 • Základní diagnostika třídy, Podrobná diagnostika třídy, Sumář voleb, Karty žáků, Index sociálního začlenění, Doporučení pro práci s jednotlivci

Využijte naplno možnosti komplexní metody prevence rizikového chování a staňte se experty v práci s metodou SOCIOKLIMA.

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.