Pořadatel: Mgr. Milena Mikulková, Louka 112, 696 76 Louka nad Veličkou
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 28 833/2012-25
Rozsah: 7 hod
Kurzovné: 980 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:

Proměny společnosti přinášejí mnohé pozitivní, ale i negativní důsledky v podpoře sociálních rolí. Feminizované školství a realita neúplných rodin postrádá přirozené vzory nápodoby a vztažných vzorců pro chování chlapců jako vyvíjejících se mužů. Přetíženost žen odzbrojuje dívky a oslabuje základní atributy ženství, k nimž patří něha a schopnost nezdolnosti. Program má za cíl nabídnout praktické náměty k rozvoji mužských a ženských specifik v rámci osobnostně sociální výchovy, ale i v běžné výuce.

Obsah programu:

 1. blok: teoretická východiska
  • Specifika chlapců a jejich potřeby z hlediska psychosociálního vývoje
   • sociální prostředí, sociální učení, vzory, role dospělých
   • síla a siláctví chlapců – co potlačit, co kultivovat?
   • sociální odolnost, zvládání strachu, posílení odvahy, akceschopnost
  • Specifika dívek a jejich potřeby z hlediska psychosociálního vývoje
   • vzory a sebepřijetí
   • životní realita dvojrole žen a její důsledky pro ženství
   • sebeúcta, důstojnost, něha, péče, síla slabosti, nezdolnost, vytrvalost
 2. blok: možnosti posílení gender rolí ve školním prostředí
  • identifikační vzory ve školském prostředí, vytváření podmínek ve výuce
  • učení nápodobou, cílený trénink
  • transfer z modelových situací do běžného života
 3. blok: praktické ukázky pro osobnostně sociální výchovu a třídnické hodiny
  • kultivace agresivity
  • vyjadřování respektu a ocenění
  • konstruktivní a kultivované vyjádření nespokojenosti
  • pěstování vlastní důstojnosti a hranic u dívek
  • kultivované řešení sporů mezi dívkami, s chlapci
  • práce s limity, hranicemi
  • svoboda a zodpovědnost
  • dlouhodobý horizont přípravy na partnerství

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.