Pořadatel: SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, 101 00 Praha 10
Akreditace zařízení pro DVPP: č. j. MSMT 31 399/2012-25
Rozsah: 15 hod
Kurzovné: 1800 Kč/os.
Výstup: osvědčení

Anotace:
Mapováním situace ve třídě můžeme získat cenné informace nejen o aktuálních cílech chování žáků, ale i potřebách třídy a jednotlivců. Každé mapování je nezbytným předpokladem pro další navazující práci – ať preventivní či intervenční. Kurz nabízí ucelený program rozvoje životních dovedností s využitím zjištění a doporučení získaných prostřednictvím online diagnostiky SOCIOKLIMA. Poskytuje soubor technik pro práci se třídou, se skupinou žáků, případně s jednotlivcem.

Obsah:

 1. blok: základní orientace v programu SOCIOKLIMA
 2. blok: zásady indikované prevence
 3. blok: seznámení s uceleným programem SOCIOKLIMA PIP (teoretická východiska, struktura a vedení lekcí, management rizik)
 4. blok: metodika jednotlivých lekcí programu SOCIOKLIMA PIP
  A. Jak získat a udržet kamarády? (A: kamarádské chování)
  B. Jak posílit zdravou sebedůvěru? (B: nesmělé chování)
  C. Jak získat pozornost a projevovat zájem? (C: nápadné chování)
  D. Jak zacházet s vlastní mocí? (D: vlivné chování)
  E. Kdo je skutečně silný a jak se to dělá? (E: agresivní chování)
  F. Jak se získat odvahu a zvládat zátěž? (F: únikové chování)
  G. Jak zůstat svůj a odolat druhým? (G: situační chování)
  H. Jak dosáhnout a těšit se z úspěchu? (H: společensky uznávané chování)
  I. Co je důležité a jak toho dosáhnout? (I: morální chování)
 5. blok: skupiny osobnostního a sociální rozvoje
 6. blok: indivduální výchovný plán – program indikované prevence

Přihlaste se na kurz

Seznamte se s podmínkami účasti v kurzu

Podmínky účasti na kurzu

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy nabízené SOCIOKLIMA, s.r.o., Francouzská 55/52, Praha 10, 101 00

 1. Přihlášení do kurzu musí být písemné na výše uvedeném formuláři s vyplněním všech povinných údajů. Za správnost údajů je zodpovědný odesílatel přihlášky.
 2. Do týdne po obdržení přihlášky potvrdíme zájemci přijetí přihlášky a zašleme email na uvedenou adresu s upřesňujícími informacemi – místo konání, čas zahájení kurzu atd.
 3. Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.
 4. Účastník může v odůvodněných případech zajistit náhradu za vlastní účast. Tuto skutečnost však musí ohlásit pořadateli alespoň jeden den předem (email, sms).
 5. Storno poplatky:
  • 20 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • 19 – 7 pracovních dnů před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.
  • 6 pracovních dnů (a méně) před začátkem kurzu bude vráceno kurzovné ve výši 50 % z celkové částky.
 6. Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 7. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu pouze v případě, že se jej účastní osobně a ve stanoveném časovém rozsahu (nejméně v 90 %).
 8. Vedlejší náklady spojené s účastí na kurzu jsou plně v kompetenci účastníka, případně jeho zaměstnavatele a pořadatel se na nich žádným způsobem nepodílí.