Preventivní program pro žáky 1. stupně

Program probíhá zpravidla v uceleném 4-5hodinovém bloku za přítomnosti třídního učitele. Pro třídu je zvoleno jedno z následujících témat:

Témata
 • Černá, bílá, barevná – interaktivní program zaměřený na tvorbu pravidel soužití ve skupině
 • Příběh lesa – interaktivní program zaměřený na podporu skupinové soudržnosti a spolupráce
 • Teskwatawa – interaktivní program s indiánskou tématikou zaměřený budování skupinové identity
 • Odkaz neznámého objevitele – interaktivní program zaměřený na podporu zvídavosti a aktivní spolupráce
 • Na jedné lodi – interaktivní program zaměřený na podporu empatie, zdravých vztahů a vzájemné podpory

Preventivní program pro žáky 2. stupně (krátkodobý)

Program probíhá zpravidla ve čtyřech samostatných 2-3hodinových blocích za přítomnosti třídního učitele (minimálně při posledním setkání). Pro účast v programu je zapotřebí zajistit informovaný souhlas rodičů a provést vstupní mapování struktury třídy a potřeb (dotazníky Socioklima), nebo zajistit k nahlédnutí výsledky jiných šetření. Dle potřeby proběhnou také individuální rozhovory s žáky. Pro třídu může být zvoleno jedno z následujících témat:

Témata
 • Spokojená třída – interaktivní program s důrazem na klima třídy
 • Mosty do života – interaktivní program s důrazem na přenos sociálních dovedností do běžného života
 • Život jako hra (pro třídy se sportovním zaměřením) – interaktivní program zaměřený na pravidla a role
 • Romano Suno (pro třídy s převahou romských žáků) – program zaměřený na jedinečnost a životní směřování

Preventivní programy pro žáky 2. stupně (dlouhodobé)

Interaktivní tématické besedy

Beseda trvá 2 vyučovací hodiny. Vyučující může být přítomen. Beseda probíhá za využití: interaktivních metod, aktivního sociálního učení, skupinové diskuze, modelové situace a hraní rolí.

Témata
 • Co zas po mně chcete – jak proplout dospíváním (kontrasty v dospívání, odvaha k nejistotě, sebe-nalezení)
 • Nechte mě být… – zvládání zátěžových situací (hněv – zlost – rezignace – práce s neúpěchem, zvládání krizí)
 • Na skok do dospělosti (znaky dospělosti – vyváženost svobody a odpovědnosti – odvaha k sebepřesahu)
 • Já a moje třída – o vztazích ve vrstevnické skupině (potřeba náležet – pravidla lidského soužití)
 • Každý jsme jiný… a to je dobře – (stupně přijetí či odmítání odlišnosti – a jejich (ne)zvládání)
 • Spirála nebezpečné lásky – o závislostech z jiného úhlu (síla náhražek – odolávání – sebehodnota)
 • Neboj se lásky (předpoklady zdravého partnerství, křivka krizových období a jejich zvládání)
 • Vztahová patologie – narušené vztahy mezi lidmi a jejich řešení (nemoci vztahů a způsoby řešení)
 • Odsouzeni ke svobodě (právo – svoboda – odpovědnost – povinnost – (sebe)kázeň – důsledky)

Mimo uvedená témata lze pod domluvě zajistit besedu dle potřeb třídy.

Socioklima PIP

Socioklima PIP (program indikované prevence) je celoroční projekt osobnostního a sociálního rozvoje. Vychází z potřeb třídy zjištěných na základě mapování dotazníky Socioklima. Jedná se o navazující program na podporu sociálně podpůrného chování, minimalizaci či eliminace (sebe)ohrožujícího či rizikového chování. Program tvoří náplň třídnických hodin, hodin etické výchovy nebo OSV.

Program je modifikován i pro studenty středních škol a akreditován pro DVPP pro vedení programu pedagogy.

Témata aplikovaná v průběhu školního roku:
 • Jak získat a udržet kamarády?
 • Jak posílit zdravou sebedůvěru?
 • Jak získat pozornost a projevovat zájem?
 • Jak zacházet s vlastní mocí?
 • Jak se projevuje skutečná síla a jak ji získat?
 • Jak se získat odvahu a jak zvládat zátěž?
 • Jak zůstat svůj a odolat druhým?
 • Jak dosáhnout a těšit se z úspěchu?
 • Co je důležité a jak toho dosáhnout?

Trénink životních dovedností

Jedná se o projekt osobnostního a sociálního rozvoje. Vychází z potřeb třídy zjištěných na základě mapování prostřednictvím dotazníků Socioklima. Jedná se o navazující program na podporu sociálně podpůrného chování, minimalizaci či eliminaci (sebe)ohrožujícího či rizikového chování. Program tvoří náplň třídnických hodin, hodin etické výchovy nebo OSV.

Program je modifikován i pro studenty středních škol a akreditován pro DVPP pro vedení programu pedagogy.

Tématické bloky
1. blok: Haló, jsem tady

 • o lidských potřebách (A. Pesso, A. Adler), emocích, postojích a životních scénářích
 • o zdravém sebevědomí, sebeúctě, sociálních rolích
 • o možnostech, jak si najít své místo ve vrstevnické skupině, kamarádské vztahy

2. blok: Chování jako zrcadlo

 • o náhradních cílech chování (R. Dreikurs), jak porozumět a získat to, oč ve skutečnosti jde
 • o mezilidských konfliktech, jejich příčinách, průběhu, prevenci a řešení
 • o odvaze k pravdě, o lži (pomluvách) jako nedostatku odvahy

3. blok: S upřímností a taktem

 • jak komunikovat, jak naslouchat, jak porozumět, jak sdělovat (ne)příjemné sdělení
 • jak zdravě využívat a přitom nezneužívat sílu, vliv, moc
 • jak komunikovat s dospělými (o rodičích, učitelích a dětech, jejich očekávání)

4. blok: Zodpovědná svoboda

 • o vlastních hranicích, respektu a asertivitě
 • o svobodě, zodpovědnosti, právech a povinnostech
 • o spolehlivosti, slibech, plánování, sebekázni, řádu, touhách a snech

Více informací