Projevily se ve třídě tendence k rozvoji nežádoucích forem chování, resp. k rizikovému chování? Objevilo se záškoláctví, šikana, agrese, odmítání či lhostejnost? Objevují se tyto rysy i ve výsledcích online diagnostiky mapující strukturu třídy podle chování?

Závěry on-line diagnostiky využijeme pro důkladnější analýzu a připravíme konkrétní preventivní nebo intervenční program pro danou třídu. Ve spolupráci se školou realizujeme program zaměřený cíleně na problematické oblasti.

Připravíme pro třídu i jednotlivce program specifické prevence. Intervenční program přizpůsobíme individuálním potřebám třídy či jednotlivců. Tématicky se zaměříme na problematické oblasti.

Při přípravě a realizaci programů specifické primární prevence vycházíme z dokumentu:

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
(Martanová, V.P. a kol, 2012; ISBN 978-80-87258-75-0), kde „za prevenci rizikového chování považujeme jakékoli typy výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních či jiných intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.“ (s. 21). Ze škály rizikového chování se zaměřujeme především na specifickou prevenci záškoláctví, šikany a extrémních projevů agrese, rasismu a xenofobie.